Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Klage

Sist oppdatert 29.05.2015

klage

Klage

Du har som elev, privatist, lærling og lærekandidat mulighet til å klage på alle karakterer som er påført vitnemålet ditt. Du har også mulighet til å klage på andre forhold rundt inntak, fag- og svenneprøve m.m.
Standpunktkarakter

Standpunktkarakter er karakter som gis ved avslutningen av opplæring i fag, og skal føres på vitnemålet. Alle karakterer som kommer på vitnemålet er enkeltvedtak. Dette gjelder både karakterer i fag og karakteren i orden og adferd. Enkeltvedtak betyr at du har rett til å klage på karakteren om du mener den er feil. Forskrift til Opplæringslovas kapittel 5 omhandler klage på vurdering.

Hva kan du klage på?

Etter Forskrift til opplæringslovens § 3-1 har du rett til underveisvurdering og sluttvurdering. Dersom du mener standpunktkarakteren ikke er satt på riktig grunnlag og at reglene for karaktersetting ikke er fulgt, kan du klage. Klagefristen er 10 dager fra det tidspunktet du er gjort kjent med karakteren, eller burde ha gjort deg kjent med den.

Eksempler på begrunnelse for klage kan være:

  • Dersom du mener karakteren ikke gjenspeiler kompetansen din ved avslutningen av opplæring.
  • Formelle feil, som for eksempel at varsel om ikke vurdering ikke er gitt, eller ikke er sendt innen rimelig tid.
  • Dersom du mener at du ikke har fått systematisk og løpende underveisvurdering som har gitt deg informasjon om hvor du står i faget.

Hvordan klage?

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelse for karakteren. Dersom du innenfor tidsfristen på 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen utsettes til du har fått tilbakemelding.

Klagen skal være skriftlig. Klagen må inneholde en begrunnelse samt at den skal være datert og signert. En klage sendt som e-post uten underskrift oppfyller ikke formkravene til en klage. Det må komme fram av klagen hva det klages på.

Dersom skolen avviser en klage fordi den en kommet for sent, er dette et vedtak det kan klages på. Klagefristen er da 3 uker jf. Forvaltningsloven §28-29,§31.

Hva skjer når klagen er sendt?

Skolen ber først om en skriftlig uttalelse fra faglærer/kontaktlærer. Denne skal du få en kopi av. Sammen med en uttalelse fra rektor, sender skolen klagen videre til klagenemnda i Oppland fylkeskommune.
Når kan svar på klagen forventes?

Behandling av klager på standpunktkarakter skjer i løpet av juli/starten av august.

Medhold i klage

Dersom du får medhold i klage på standpunktkarakteren i fag, blir klagen sendt tilbake til skolen for ny vurdering (med kopi til deg).   Det er viktig å merke seg at dette ikke betyr at karakteren automatisk blir endret. Ny behandling på skolen kan bety at karakteren blir stående som den er, eller den kan bli hevet eller senket. Det er skolens rektor som tar den endelige avgjørelsen. Du kan ikke klage på rektors nye vurdering.

Får du medhold i klage på karakteren i orden eller adferd, er det klagenemnda som setter ny karakter.

Avslag på klage

Dersom du får avslag på klagen sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Eksamen

Alle eksamenskarakterer er enkeltvedtak. Det betyr at du har rett til å klage.
Forskrift til Opplæringslovas kapittel 5 omhandler klage på vurdering.

Klagefrist

Frist for å klage på vedtak som gjelder eksamenskarakterer er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet da melding om karakteren er kommet fram til deg, eller da du burde ha gjort seg kjent med den. For enkelte fag er det en hurtigklagefrist som kan bety at klagefristen forkortes. Sjekk dette med skolen.

Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen blir karakteren oppgitt på eksamensdagen. Da starter klagefristen å løpe fra eksamensdagen.

Du kan innenfor klagefristen kreve å få en begrunnelse for karakteren i muntlig- og praktisk eksamen. Fristen avbrytes da, og ny klagefrist gjelder da fra det tidspunktet du har mottatt begrunnelsen. Dette gjelder ikke skriftlig eksamen.

Dersom skolen avviser en klage fordi den er kommet for sent, er dette et vedtak det kan klages på. Klagefristen er da 3 uker jf. Forvaltningsloven §28-29,§31.

Utforming av klagen

Klagen skal være skriftlig, underskrevet av deg - eller en du har gitt fullmakt - og leveres til skolen der eksamen er gjennomført. En klage sendt som e-post uten underskrift oppfyller ikke formkravene til en klage.

I en klage på muntlig og praktisk eksamen må det komme fram av klagen hvilke formelle feil det klages på.

Klage på eksamensresultatet ved skriftlig eksamen

Etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt, har eleven/privatisten rett til å gjøre seg kjent med sin egen besvarelse. Eleven/privatisten kan også kreve å få vite eventuelle retningslinjer som er gitt til sensorene ved sensureringen.

Klagen behandles av en klagenemnd. Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag, med det skal vurderes om den gitte karakteren er urimelig i forhold til prestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at svaret synes noe strengt bedømt. Klagenemnda vurderer karakterfastsettelsen, og finner den at karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, setter den ny karakter. Det er viktig å merke seg at klagenemnda kan både heve og senke karakteren dersom den finner at karakteren er urimelig. Det er en fordel å rådføre seg med en faglærer i forbindelse med klage på en eksamenskarakter.

Klage på eksamensresultatet ved muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen kan det bare klages over formelle feil som har betydning for resultatet. Ved klage innhenter skolens rektor en uttalelse fra sensor og eksaminator. Uttalelsene og klagen sendes sammen med rektors egen uttalelse til klagenemda i fylket. Kopi av uttalelsene sendes til den som klager.

Dersom du får medhold i klagen på muntlig eksamen, blir eksamenskarakteren annullert. Du har da rett til gå opp til ny eksamen, og ved eksamen i trekkfag skal nytt trekk foretas.

Klage på eksamensresultat ved praktisk eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener

Ved muntlig-praktisk og andre eksamener der det ikke foreligger dokumentasjon som kan vurderes av en klagenemnd – for eksempel kroppsøving, kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. I slike tilfeller følger man samme fremgangsmåte som for muntlig eksamen.

Dersom det foreligger resultater i dokumentasjon som kan vurderes faglig av en klagenemnd, skal en følge prosedyren som for skriftlig eksamen.

Når kan svar på klagen forventes?

Muntlig/praktisk eksamen

Klagebehandling av muntlig og praktisk eksamen etter våreksamen skjer i løpet av juli/ begynnelsen av august.  Klagenemnda gir deg direkte beskjed om utfallet etter klagebehandlingen. Du kan ikke klage på dette vedtaket. Ved medhold i klage skal skolen informere elever om tidspunkt for en eventuell ny eksamen.

Skriftlig eksamen

Klagebehandling gjennomføres i løpet av et par måneder etter klagefristen, med unntak av hurtigklagene. Skolen kan gi nærmere beskjed om dette. Ved klagebehandling av skriftlig eksamen informerer skolen deg om utfallet og begrunnelsen for resultatet når den foreligger. Avgjørelsen er endelig. Elever skal også informeres om tidspunkt for eventuell ny prøve.

Inntak

Du kan klage på avgjørelsen om inntak dersom du mener at søknaden din ikke er behandlet i samsvar med opplæringsloven og forskrift om inntak. 

Merk at plassering på en annen skole enn den du ønsker ikke er formell klagegrunn.

I klagen må du presisere:

  • hvilket vedtak du klager over
  • årsaken til at du klager
  • den eller de endringene du ønsker
  • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Klagen må undertegnes og sendes til inntakskontoret som behandler den først.
Adresse: Oppland fylkeskommune, videregående opplæring, postboks 988, 2626 Lillehammer.

Dersom klagen ikke tas til følge blir den oversendt til Oppland fylkeskommunale klagenemnd for skolesaker eller Fylkesmannen i Oppland for å bli behandlet endelig (avhengig av klagens art).

Realkompetansevurdering

Vurdering av realkompetanse som dokumenteres med kompetansebevis er å anse som et enkeltvedtak. Du kan klage på alle enkeltvedtak.

Klagefrist

Klagen må framsettes innen 10 dager etter at resultatet ble kjent.

Hvor sendes klagen?

Klagen skal sendes til den skolen som har hatt ansvaret for realkompetansevurderingen.

Hva skjer når klagen er sendt?

Skolen forbereder klagesaken ved å samle inn aktuell dokumentasjon fra fagkonsulent, med fagkonsulentens begrunnelse for karaktersettingen. Rektor gir en uttalelse om saksbehandlingen.

Saken sendes til klageinstansen som er Oppland fylkeskommune. Kopi av saksdokumentene sendes til den som klager.

Klageinstansen avgjør grunnlaget for klagen og sender resultatet tilbake til skolen, med kopi til klageren.

Medhold i klage

Hvis den som klager får medhold i grunnlaget for klagen, må rektor og fagkonsulenten gjennomføre en ny vurdering. Den nye vurderingen kan det ikke klages på.

Voksenretten

Vedtak om voksenrett er et enkeltvedtak. Alle enkeltvedtak kan man klage på.

Vedtak om avslag om rett til videregående opplæring for voksne, er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven som gir rett til å klage.

Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra den datoen søkeren har blitt kjent med vedtaket.

Hvordan sende klage?

En klage med dokumentasjon må sendes til den instansen (skolen eller fylkeskommunen) som har avgjort retten. Nye opplysninger i saken vil være viktig, og ny dokumentasjon må legges ved klagen.

Om nødvendig skal den instansen som har avgjort retten være behjelpelig med å formulere klagen.

Etter at klagen er sendt

Dersom klagen er berettiget får den som klager et nytt vedtak i sin favør, og saken avsluttes.

Hvis fylkeskommunen ikke mener at klagen er berettiget, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Oppland. Fylkesmannen fatter et vedtak og informerer fylkeskommunen og den som klager.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Fag- eller svenneprøve

Blir praktisk prøve som er bedømt til "ikke bestått" sendes prøvenemndas begrunnelse for vedtaket til kandidaten.

Det er kun klageadgang på karakteren "ikke bestått".

Hva kan du klage på?

Du kan klage på vedtak om ikke bestått praktisk prøve (jf. Forvaltningsloven § 28).

Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra den dagen kandidaten får skriftlig beskjed fra Fagopplæringsseksjonen, jf. Forvaltningsloven § 29.

Klagen skal sendes Oppland fylkeskommune, videregående opplæring, postboks 988, 2626 Lillehammer. Klagen skal være undertegnet, angi det vedtaket du klager på, og den eller de endringene du ønsker.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering