Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Klage

Sist oppdatert 10.10.2019

Klage

Klage

Du har som elev, privatist, lærling og lærekandidat mulighet til å klage på alle karakterer som er påført vitnemålet ditt. Du har også mulighet til å klage på andre forhold rundt inntak, fag- og svenneprøve m.m.
Standpunktkarakter

Standpunktkarakter er karakteren du får når du avslutter et fag. Standpunktkarakteren føres på vitnemålet. 

Du har rett til å klage på standpunktkarakteren både i fag og i orden og adferd.
Se forskrift til opplæringslova § 5-1

Klagefrist

Fristen for å klage på standpunktkaraktereren er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.

Dersom skolen avviser en klage fordi den er kommet for sent, er dette et vedtak du kan klage på. Klagefristen er da 3 uker jf. forvaltningsloven § 28-29, § 31.

Hva kan du klage på?

Etter forskrift til opplæringslovens § 3-1 har du rett til underveisvurdering og sluttvurdering. Dersom du mener standpunktkarakteren ikke er satt på riktig grunnlag og at reglene for karaktersetting ikke er fulgt, kan du klage.

Eksempler på begrunnelse for å klage kan være:

 • Dersom du mener at karakteren ikke gjenspeiler kompetansen din ved avslutningen av opplæringen.
 • Formelle feil, som for eksempel at varsel om ikke vurdering ikke er gitt, eller ikke er sendt innen rimelig tid.
 • Dersom du mener at du ikke har fått systematisk og løpende underveisvurdering som har gitt deg informasjon om hvor du står i faget.

Hvordan klager du?

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelsen for karakteren. Hvis du ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen innenfor tidsfristen på 10 dager, vil fristen utsettes til du har fått tilbakemelding.

Klagen skal være skriftlig. Klagen må inneholde en begrunnelse, og den skal være datert og signert. Er klagen sendt som e-post uten underskrift oppfyller ikke formkravene til en klage og vil ikke blir behandlet. Det må komme tydelig fram av klagen hva du klager på.

Hva skjer når klagen er sendt?

Skolen ber først om en skriftlig uttalelse fra faglærer/kontaktlærer. Den skal du få en kopi av. Sammen med en uttalelse fra rektor, sender skolen klagen videre til klagenemnda i Oppland fylkeskommune.

Når kan du forvente svar på klagen?

Behandling av klager på standpunktkarakter skjer i løpet av juli / starten av august.

Medhold i klage

Dersom du får medhold i klage på standpunktkarakteren i fag, blir klagen sendt tilbake til skolen for ny vurdering (med kopi til deg).

Det er viktig å merke seg at dette ikke betyr at karakteren automatisk blir endret. Ny behandling på skolen kan bety at karakteren blir stående som den er, eller blir hevet eller senket. Det er rektor som tar den endelige avgjørelsen. Du kan ikke klage på rektors nye vurdering.

Får du medhold i klage på karakteren i orden eller adferd, er det klagenemnda som setter ny karakter.

Avslag på klage

Dersom du får avslag på klagen sendes vedtaket til deg med kopi til skolen. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Eksamen

Du har rett til å klage på alle eksamenskarakterer.
Se forskrift til opplæringslova § 5-1

Klagefrist

Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.

For enkelte fag er det en hurtigklagefrist som kan bety at klagefristen er forkortet. Se informasjon om klagebehandling på udir.no eller sjekk med skolen.

Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen får du karakteren på eksamensdagen. Da starter klagefristen på eksamensdagen.

Innenfor klagefristen kan du kreve å få en begrunnelse for karakteren i muntlig og praktisk eksamen. Fristen avbrytes da, og ny klagefrist gjelder fra det tidspunktet du har mottatt begrunnelsen. Dette gjelder ikke skriftlig eksamen.

Dersom skolen avviser en klage fordi den er kommet for sent, er dette et vedtak du kan klage på. Klagefristen er da 3 uker jf. forvaltningsloven § 28-29, § 31.

Utforming av klagen

 • Klagen skal være skriftlig og underskrevet av deg som elev/privatist.
 • Klagen sendes/leveres til skolen der du tok eksamen.
 • Du kan ta bilde av / scanne klagen og sende den på e-post, sende den i posten eller levere den direkte til skolen.
 • Er klagen sendt som e-post uten underskrift, oppfyller den ikke formkravene til en klage og vil ikke bli behandlet.
 • Klage på skriftlig eksamen trenger ingen begrunnelse.
 • I en klage på muntlig og praktisk eksamen må det komme fram av klagen hvilke formelle feil du klager på.

Klage på skriftlig eksamen

Etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt, har du rett til å se din egen besvarelse. Du kan også kreve å få vite eventuelle retningslinjer sensorene har fått ved sensureringen.

Klagen behandles av en klagenemnd. Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda skal vurdere om karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. Finner de ut at karakteren er urimelig, setter de ny karakter.

Det er viktig å merke seg at klagenemnda både kan heve og senke karakteren. Det er en fordel å rådføre seg med en faglærer i forbindelse med klage på en eksamenskarakter.

For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at svaret virker strengt bedømt.

Klage på muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil som har betydning for resultatet.

Ved klage innhenter skolens rektor en uttalelse fra sensor og eksaminator. Uttalelsene og klagen sendes sammen med rektors egen uttalelse til klagenemnda i fylket. Kopi av uttalelsene sendes til den som klager.

Dersom du får medhold i klagen på muntlig eksamen, blir eksamenskarakteren annullert. Du har da rett til gå opp til ny eksamen, og ved eksamen i trekkfag skal det foretas nytt trekk.

Klage på praktisk eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener

Ved muntlig-praktisk og andre eksamener der det ikke fins dokumentasjon som kan vurderes av en klagenemnd, for eksempel kroppsøving, kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. I slike tilfeller følges samme fremgangsmåte som for muntlig eksamen.

Dersom det fins dokumentasjon som kan vurderes faglig av en klagenemnd, følges samme prosedyre som for skriftlig eksamen.

Når kan du forvente svar på klagen?

Muntlig/praktisk eksamen

Klagebehandling av muntlig og praktisk eksamen etter våreksamen skjer i løpet av juli / begynnelsen av august.

Klagenemnda gir deg direkte beskjed om resultatet. Du kan ikke klage på dette vedtaket. Ved medhold i klagen skal skolen informere deg om tidspunkt for en eventuell ny eksamen.

Skriftlig eksamen

Klagebehandling gjennomføres i løpet av et par måneder etter klagefristen, med unntak av hurtigklagene. Skolen kan gi nærmere informasjon om dette.

Ved klagebehandling av skriftlig eksamen informerer skolen deg om resultatet og begrunnelsen for dette når det er klart. Avgjørelsen er endelig. Du skal også få informasjon om tidspunkt for en eventuell ny eksamen.

Inntak

Hva kan du klage på?

Du kan klage på avgjørelsen om inntak dersom du mener at søknaden din ikke er behandlet i samsvar med opplæringsloven og forskrift om inntak

Merk at plassering på en annen skole enn den du ønsker ikke er formell klagegrunn.

Hvordan klager du?

I klagen må du presisere:

 • hvilket vedtak du klager over
 • årsaken til at du klager
 • den eller de endringene du ønsker
 • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Klagen må undertegnes av deg og sendes til inntakskontoret som behandler den først.
Adresse: Oppland fylkeskommune, videregående opplæring, postboks 988, 2626 Lillehammer.

Hva skjer når klagen er sendt?

Dersom klagen ikke tas til følge blir den oversendt til Oppland fylkeskommunale klagenemnd for skolesaker eller til Fylkesmannen i Innlandet for å bli endelig behandlet (avhengig av klagens art).

Realkompetansevurdering

Realkompetanse vil si all kunnskap og alle ferdigheter du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring m.m. 

Realkompetansevurdering er få å vurdert den samlede kompetansen din etter fastsatte kriterier, for eksempel opp mot læringsmålene i en aktuell utdanning, slik at du kan få kortere opplæringstid, fritak fra fag eller inntak til videre studier

Hva kan du klage på?

Du kan klage dersom du mener at realkompetansevurderingen ikke er gjort på riktig grunnlag, jf. forskrift til opplæringsloven § 4-13

Klagefrist

Fristen for å klage er 3 uker etter at resultatet ble kjent.

Hvor sender du klagen?

Du sender klagen til den skolen som har hatt ansvaret for realkompetansevurderingen.

Hva skjer når klagen er sendt?

Skolen forbereder klagesaken ved å samle inn aktuell dokumentasjon fra en fagkonsulent, med fagkonsulentens begrunnelse for vurderingen. Rektor gir en uttalelse om saksbehandlingen.

Skolen sender saken videre til klageinstansen som er Oppland fylkeskommune. Du får kopi av saksdokumentene.

Klageinstansen behandler klagen og sender resultatet tilbake til skolen, med kopi til deg.

Medhold i klage

Hvis du får medhold i klagen, må rektor og fagkonsulenten gjennomføre en ny vurdering. Den nye vurderingen kan du ikke klage på.

Voksenretten

Voksenretten er retten til videregående opplæring for voksne. 

Du har rett til å klage på vedtak om voksenretten.

Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra den datoen du har blitt kjent med vedtaket.

Hvordan klager du?

En skriftlig klage med dokumentasjon sendes til den instansen (skolen eller fylkeskommunen) som har avgjort voksenretten. Nye opplysninger i saken vil være viktig, og ny dokumentasjon må legges ved klagen.

Om nødvendig skal den instansen som har avgjort retten hjelpe deg med å formulere klagen.

Hva skjer når klagen er sendt?

Dersom du får medhold i klagen, får du et nytt vedtak i din favør og saken avsluttes.

Hvis fylkeskommunen ikke mener at klagen er berettiget, sender de klagen videre til Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen fatter et vedtak og informerer fylkeskommunen og deg.

Fylkesmannens vedtak er endelig, og du kan ikke klage på dette vedtaket.

Fag- eller svenneprøve

Dersom den praktiske prøven blir bedømt til "ikke bestått", sendes prøvenemndas begrunnelse for vedtaket til kandidaten.

Hva kan du klage på?

Du kan kun klage på vedtak om ikke bestått praktisk prøve.

Klagefrist

Fristen for å klage på ikke bestått praktisk fag- eller svenneprøve er 3 uker.

Fristen regnes fra det tidspunktet karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den, jf. forvaltningsloven § 29.

Hvordan klager du?

Skriftlig klage sendes Oppland fylkeskommune, videregående opplæring, postboks 988, 2626 Lillehammer.

Klagen skal være datert og signert, og må inneholde en begrunnelse for hvorfor du mener karakteren er feil.

Klage på lærerens undervisning

Skjema for elever som vil klage på lærers undervisning

Elever og/eller foresatte kan klage på en lærers undervisning og/eller atferd.

I utgangspunktet skal alle klager bli løst på lavest mulig nivå, det vil si i dialog mellom eleven(e) og læreren det gjelder. For å sikre at det skjer, må begge parter ta ansvar:

 • Læreren har ansvar for å legge til rette for en god og åpen dialog, slik at elevene føler at det er trygt å ta opp problematiske saker.
 • Elevene og deres foresatte har ansvar for å ta opp saken på en konstruktiv og saklig måte.
Fant du det du lette etter?
Login for redigering