Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fagskoletilbud på Lillehammer

For å søke forutsettes det at du har videregående helsefaglig utdanning og relevant yrkespraksis.

 • Studiene er deltidsstudium over to år, inkludert praksisperiode på 10 uker.
 • Undervisningen foregår ved forelesninger, veiledning, gruppearbeid og individuelle oppgaver.
 • Slutteksamen er en skriftlig fordypningsoppgave ut ifra selvvalgt tema.
 • Studiet er gratis, bortsett fra innkjøp av bøker.
 • Det er fortløpende opptak.
 • Oppstart av fagene skjer kun ved nok påmeldte.
 • Søk via www.vigo.no
Sist oppdatert 23.11.2017

Fagskoletilbud hos oss

Fagskoletilbud hos oss

Fagskoletilbud hos Karriere Oppland Lillehammer:
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid

Studentene skal gjennom videreutdanningen tilegne seg breddekompetanse innen rus og psykisk helsearbeid, samt kunnskap om aktuelt lovverk. De skal også utvikle samhandlingskompetanse med fokus på tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsnivåene.

Fagområder 

 • Grunnelementer i helse og sosialfagarbeidet                                 
 • Kommunikasjon og samarbeid, veiledning – grunnlagstenkning og lovverk innen miljøarbeid                                   
 • Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid                                   
 • Rus og psykiske diagnoser                                   
 • Praksis i 10 uker                                  
 • Fordypningsdel

Søknad

Søk via www.vigo.no.

Fagskoletilbudet innen "Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid" er utviklet i nært samarbeid med Sykehuset Innlandet og kommunene i Gjøvikregionen.

Karriere Oppland Lillehammer samarbeider med Fagskolen Innlandet

Demens og alderspsykiatri

Studentene skal gjennom videreutdanningen tilegne seg breddekompetanse innen alderspsykiatri og demens, samt kunnskap om aktuelt lovverk og utvikle samhandlingskompetanse med fokus på tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsnivåene.

Fagområder

Videreutdanningen er delt i 5 emner, inkludert 10 ukers praksis.

 • Generell del
 • Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
 • Demens og psykiatriske lidelser hos eldre
 • Organisering, system og ledelse
 • Utviklingsprosjekt/Praksisperiode, 10 uker
 • Fordypningsarbeid/Hovedprosjekt  

Søknad

Søk via www.vigo.no

Helse, aldring og aktiv omsorg
Studentene skal gjennom videreutdanning tilegne seg breddekompetanse innen eldreomsorg, samt kunne ta initiativ til organisering og iverksetting av tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, medarbeidere og andre yrkesgrupper. 
 

Fagområder

Videreutdanningen er inndelt i fem teorimoduler og én praksismodul.

 • Grunnelementer i helse- og sosialfag samfunnsfaglige emner
 • Aldring og sykdommer
 • Forebygging, rehabilitering og omsorg
 • Organisering og yrkesutøvelse
 • Fordypningsoppgaver
 • Praksis 10 uker  

Opptak foregår normalt annethvert år.

Søknad

Søk via www.vigo.no

Kreftomsorg og lindrende pleie
Videreutdanningen har som mål å utdanne yrkesutøvere til høy yrkesetisk forståelse. Utvikle gode evner og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med andre, samt gi bred faglig kompetanse. Yrkesutøvere med denne videreutdanningen skal ha grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose.
 

Fagområder

 •  Grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet og samfunnsfaglige emner
 •  Kreftsykdommer og behandlingsformer
 •  Rehabilitering
 •  Lindrende omsorg ved livets slutt
 •  Fordypning
 •  Praksis 10 uker

Søknad

Søk via www.vigo.no

Fant du det du lette etter?
Login for redigering