Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Partnerskap for karriereveiledning

"Målet for partnerskap for karriereveiledning er å utvikle et forpliktende partnerskap for koordinering og samarbeid om karriereveiledning i et livslangt perspektiv i hvert fylke."

Partnerskap for karriereveiledning i fylkene er sentrale for å nå de nasjonale målene om økt tilgang, økt kvalitet og profesjonalitet samt et likeverdig tilbud om karriereveiledning. De fylkesvise karrieresentrene har en viktig rolle i denne måloppnåelsen.

Ulik organisering

Det er stor variasjon i hvordan fylkeskommunene organiserer arbeidet med karriereveiledning. 18 fylker har partnerskap for karriereveiledning. 16 av disse er formalisert gjennom skriftlige avtaler. Alle partnerskapene består av fylkeskommunen og NAV. I Oppland er det Karriere Oppland som ivaretar denne avtalen.

Partnerskapene skal bidra til å samordne og tilby en bedre og mer helhetlig karriereveiledning og gjøre det enklere å finne fram i tilbudet. Partnerskapene skal bidra til å fremme løsninger som ivaretar de ulike brukergruppenes behov lokalt og regionalt, tydeliggjøre roller og oppgaver mellom etater og samarbeidspartnere på fagfeltet, styrke arbeidet med karriereveiledning i grunnskolen og videregående skole og styrke samarbeidet om karriereveiledning som virkemiddel mot arbeidslivet og arbeidsmarkedspolitikken.

I en rapport fra Kunnskapsdepartementet (KD) sommeren 2007: Tilstandsrapport om livslang læring i Norge, bruker man denne defin